De vereisten voor publicatieplicht van een ANBI-instelling zet ik even op een rijtje:

De naam van de instelling

Stichting Evangelisch en Pastoraal Centrum Groningen (voor Stad en Ommelanden)

 

Het RSIN / fiscaal nummer

804126410

 

De contactgegevens

J.J. van Mourik, Patrijspoort 23,  9733 GH  Groningen; tel. 050-5494141; e-mailadres: restorationherstel@restorationherstel.nl

 

De doelstelling

Doel en middelen van de stichting volgens de statuten:

Het doel is om het Evangelie  in woord en daad gestalte te doen geven in de ruimste zin des woords; daaronder valt onder meer het opnemen van mensen in het Centrum, wier levens om welke reden dan ook vastgelopen zijn, opdat zij voor kortere of langere tijd er tot rust kunnen komen en van haar pastorale begeleiding gebruik kunnen maken.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.  het beheren en het ter beschikking stellen van tijdelijke woongelegenheid;

b. alle andere wettig toegestane middelen.

De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

 

 

 

 

 

Het beleidsplan

Zoals hierboven genoemd: Het doel is om het Evangelie  in woord en daad gestalte te doen geven in de ruimste zin des woords. O.a. zijn er twee stacaravans gebruikt voor opvang van personen, die tijdelijk een woongelegenheid zochten; tevens werden deze mensen pastoraal begeleid, waar nodig.

In de loop der jaren is het werk uitgebreid, en is vanuit de stichting een kerkelijke gemeente ontstaan: de Restoration Church  -  Herstelgemeente, alsook hebben we aandacht gegeven aan zending. Wat dit laatste betreft: we hebben nu in India een netwerk van ongeveer driehonderdenvijftig tot vierhonderd kerkelijke gemeenten, we beheren 4 weeshuizen en een tehuis voor weduwen, en geven onderwijs aan vijf Bijbelscholen, o.a. door de Correspondence Bible School of All the Nations.

Wat giften betreft: de collecten en tienden gaan naar de gemeente / kerk, maar alle giften ten behoeve van de stichting zelf gaan voor de volle honderd procent naar India; we noemen deze Doorgeefgiften. De bank- en transferkosten ervan worden door de stichting betaald. Een voorbeeld:

04.07.14

To: Rakhee Bijja

C/o RtJCAMT

Hubli

Karnataka, India

 

Dear Rakhee,

 

Kindly note, that an amount of about Rs. 48,600/- has been forwarded to you through Western Union under Money Transfer Code Number 324-205-8953.

This amount can be divided as follows:  

 

Father’s Hart Restoration School

 

22400.00

Jacoba’s Orphanage & School, Gowripatnam

 

6700.00

Past. Nagaraju Marpu, Bapatla

 

6700.00

Past. Naik, Orissa

 

3700.00

Salary S. Bijja

 

3000.00

Pst. N. Nagabhushanam

 

2200.00

Past. Lal

 

2000.00

Rev. Chaitanya Kumar

 

1900.00

Contributions and gifts

 

35.24

 

 

============

 

Rs

48635.24

 

 

Kindly acknowledge receipt.

 

Dad

 

 

 

 

Het salaris voor S. Rakhee Bijja bedraagt Euro 37,50  -  het is meer een onkostenvergoeding dan een salaris.

De ongeveer Euro 600,00 die maandelijks gestuurd wordt, gaat naar de verschillende pastors / voorgangers / dominees, die een weeshuis, een Bijbelschool, e.d. beheren, en het is de taak van S. Rakhee Bijja om controle uit te oefenen, dat de gelden goed besteed worden.

Wat betreft het beleidsplan: ik verwijs hierbij als een voorbeeld naar de laatste nieuwsbrief van 2013, zodat gezien kan worden waarmee de stichting bezig is. En dan komen we terug bij het doel van de stichting, zoals hierboven uiteengezet. Voorlopig zullen er waarschijnlijk geen grote veranderingen plaatsvinden; het werk van de gemeente gaat zich verder ontwikkelen, alsook het werk In India en op de Bijbelscholen.

Ten slotte wil ik nog noemen, dat we een aantal sociale projecten hebben:

Caring for One Another (Fil. 2: 4): we ontvangen veel kleding, die we doorsturen naar twee organisaties, die dit doorsturen naar kerkelijke gemeenten in Polen en Roemenië; de plaatselijke kerken daar verdelen de kleding onder de arme mensen, niet alleen hun eigen gemeenteleden, maar ook aan behoeftige moslims en niet-gelovigen.

Brood, dat het hart van de sterveling versterkt (Ps. 104:15): Als kerkelijke gemeente ontvangen wij van een bekende bakkerij in Groningen dagelijks het overschot aan brood, dat wij weer uitdelen aan de minder bevoorrechten in verschillende wijken in de stad.

Moved with compassion (Luk. 10: 33): reeds besproken; betreft de stacaravans, die we beschikbaar stellen voor mensen, die er even tussen uit moeten, b.v. iemand, die in een echtscheiding ligt en het erg moeilijk heeft, of iemand die problemen hebben met depressiviteit of angsten, enz.

Regiopastor: personen kunnen anoniem telefonisch pastorale begeleiding ontvangen; dit is zeer uiteenlopend: we krijgen te maken met mensen met alcoholverslaving, huwelijksproblemen, psychologische problemen, enz.

 

 

 

 

 

De bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat op het ogenblik uit een voorzitter, secretaresse / penningmeester en een (gewoon) lid; meerdere leden zullen mettertijd aangetrokken worden, en de taken van secretaris en penningmeester zullen dan opgesplitst worden.

 

 

De namen van de bestuurders

J.J. van Mourik-de Voogd, voorzitter

J.F. Heikoop-Feenstra, secretaris

G.H. Heikoop, penningmeester

 

 

Het beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid; alleen mevr. Bijja in India ontvangt ongeveer Euro 40,00 per maand als een soort onkostenvergoeding; zij maakt o.a. vaak lange treinreizen, en het is niet meer dan billijk, dat ze daar een vergoeding voor krijgt; treinreizen is naar onze maatstaven zeer goedkoop in India.

 

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Verwijzing naar onze nieuwsbrieven onder Activities/Newsletters.

 

Een financiële verantwoording

Zie index